10 Câu Hỏi & Trả Lời Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh Thường Gặp

1. Tell me a little about yourself: Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.

+ “I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper.”

“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.”

2. What are your strengths?: Thế mạnh của bạn là gì?

+ “I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.”

“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ”

Kết quả hình ảnh cho What are your strengths

3. “What are your weaknesses?: “Điểm yếu của bạn là gì?”

+ “I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.”

“Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.”

4. “What are your short term goals?: “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”

+ “My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.”

“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.”

5. “What are your long term goals?”: “Các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?”

+ “I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of.”

“Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.”

6. Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

+ I’m a team player who has been interpersonal skills.

Tôi là người có tinh thần làm việc nhóm và có kĩ năng giao tiếp tốt.

7. What do you think makes you a good fit for this company? – Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty?

Với câu hỏi trên,nhà tuyển dụng đang muốn biết những kĩ năng bạn có và quan trọng hơn là những điểm mạnh nào của bạn phù hợp với vị trí họ đang tìm kiếm.

+ I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.

Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.

8. "Do you manage your time well?" – "Bạn quản lý thời gian của mình có tốt không?"

"Imanage my time well by planning out what I have to do for the wholeweek. It keeps me on track and even helps me to be more efficient."

Tôi quản lý thời gian của tôi tốt bằng cách lập kế hoạch cho những việc tôi phải làm trong cả tuần. Nó giữ cho tôi đi đúng hướng và thậm chí giúp tôi đạt hiệu quả cao hơn.

9. "How do you make important decisions?" – "Làm thế nào để bạn thực hiện các quyết định quan trọng?"

"I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it's easy to make a bad decision. So I make important decisions by having all of the information."

Tôi tin rằng tất cả các quyết định cần được thực hiện khi có tất cả các thông tin. Nếu bạn đang thiếu một chi tiết quan trọng, thì dễ đưa ra một quyết định tồi tệ. Vì vậy, tôi đưa ra những quyết định quan trọng khi đã có tất cả các thông tin.

10. "Do you work well under pressure?" – "Bạn có làm việc tốt khi có áp lực không?"

"Duringtimes of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. AfterI'm organized, I really just put my head down and work hard in a smartway. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well underpressure."

"Lúc áp lực, tôi cố gắng dành ưu tiên và lập kế hoạch nhiều nhất có thể. Sau khi tôi sắp xếp, thực sự tôi chỉ cần vùi đầu vào làm việc chăm chỉ theo một cách thông minh. Tôi không để áp lực ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy, tôi tin rằng tôi làm việc tốt khi có áp lực.

 

Tin tức nổi bật

KẾT NỐI GIA SƯ

KẾT NỐI GIA SƯ

GIA SƯ HANOI CONNECTION Tuyển giáo viên & gia sư (không thu bất cứ một...